super junior. super junir t

Super Junior T – Rokkugo!

Posted on

Leeteuk  Heechul  Kangin  Shindong  Sungmin  Eunhyuk

 

Rokkugo! Rokkugo! Rokkugo! Marhaemar!
Rokkugo! Rokkugo! Rokkugo! Marhaemar!
Amanhda manhda manhda manhda
Daipun ipun ipuninda
Yobuge jogi jogeboya
Yobo ankyung anboyo
Tongsur jib surtong suju man byeong manjuso
Dai shimjom shimida PoPoPo
A johda joha subakibaksu
Dashi habchang habshida

Rokkugo! Rokkugo! Rokkugo! Marhaemar!
Rokkugo! Rokkugo! Rokkugo! Marhaemar!

Niga nundenun gani iryoir suwosu
Suri Suri su mulrong mulrong mul
Anjohda joha! subakibaksu
Dashi habchang habshida

Ojedo gokkuro onuldo gokkuro
Modeungon gokkuro doragago isso
Naeiri wayahae haengbokui shigyega
Chaegag chaegag doragagebji

Chaegag, Chaegag, Chaegag
One, two, three, four, five, six, GO!

Rokkugo! Rokkugo! Rokkugo! Marhaemar!
Rokkugo!  Rokkugo! Rokkugo! Marhaemar!

Hapatakachajaa sabamaradanaga
Shib, gu, pal, chil, yuk, o, sa, sam, i, il, daeng
Araeso wiro dwieso apeuro
Modungon gakkuro rokkugo!
Haraboji
Halmoni
Ajosshi
Ajumma
Namnyonoso janjanjan
Orsshigu jarsshigu
Parabarabapam
Modungon gokkuro rokkugo!
Nagabdaona naonagabna
Adurdaridageb daidarduro
Da gatheun byeorun byeorun gathda
Jakku mankkum mankkuja
Jangagan gajang shijib gan jibshi 
Dadwin janggug chongguk jangdwinda
Ajohda joha subaki baksu
Dashi hamchang habshida
Ojedo gokkuro onurdo gokkuro
Modeungon gokkuro doragago isso
Nae iri wayahae haengbok ui shigyega 
Chaejag chaejag doragagebji

Chaegag, Chaegag, Chaegag
One, two, three, four, five, six, Go!

Rokkugo! Rokkugo! Rokkugo! Marhaemar!
Rokkugo! Rokkugo! Rokkugo! Marhaemar!

Ajohda joha Subaki baksu
Dashi hamchang habshida

Rokkugo! Rokkugo! Rokkugo! Rokkugo!
Rokkugo! Rokkugo! Marhaemar!